Summer camp

Ochrana osobních údajů

Vyplněním formuláře a registrací uděluji dobrovolně společnosti CODE Rebels s.r.o., IČ: 09397973, se sídlem: Husitská 820/48, 130 00 Praha 3-Žižkov společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 335735 (dále také jako “správce”) k tomu, aby zpracovávala osobní údaje uvedené v tomto formuláři, a to za účelem uzavření a zasílání obchodních sdělení. Beru na vědomí, že správce je oprávněn při dodržení dále uvedených podmínek zpracovávat osobní údaje uvedené v tomto formuláři – emailovou adresu. Beru na vědomí, že mám právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu či doplnění a případně výmaz, pokud již nebude existovat žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování, právo na přenesení osobních údajů zpracovávaných na základě dobrovolně uděleného souhlasu, jakož i o právu vznést námitku vůči správci proti zpracování a případně stížnost u příslušného
dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. Mám také právo kdykoli svůj souhlas odvolat.

 

GDPR – INFORMAČNÍ POVINNOST

 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?, jež budou použity pro účely zasílání obchodních sdělení?

Správcem je CODE Rebels s.r.o., IČ: 09397973, se sídlem: Husitská 820/48, 130 00 Praha 3-Žižkov.

 

 

Za jakým účelem zpracovává CODE Rebels s.r.o. Vaše osobní údaje, k jejichž zpracování udělujete souhlas?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely hladkého průběhu výuky a zároveň za účelem zasílání obchodních sdělení o činnosti naší společnosti v rámci výuky programováni a robotiky, které Vám pomohou lépe se orientovat v přehledu námi nabízených služeb.

Na základě jakého titulu CODE Rebels s.r.o. zpracovává pro účely zasílání obchodních sdělení tyto osobní údaje?

Titul pro toto zpracování je Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud souhlas neudělíte, nemůže CODE Rebels s.r.o. používat Váš email pro účely přímého marketingu.

 

Komu CODE Rebels s.r.o. předává Vaše osobní údaje?

Jen našim blízkým spolupracovníkům a partnerům pro účely splnění běžných administrativních agend, a to osobám poskytujícím naší společnosti serverové, cloudové, IT služby, či osobám poskytujícím služby pro správu naší společnosti.

 

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Do té doby, než udělený souhlas neodvoláte, nejdéle však po dobu deseti let.

 

Jaká další práva v souvislosti s ochranou osobních údajů máte? (např.)

Právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím; za podmínek tam uvedených Vám CODE Rebels s.r.o. na vyžádání poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.

  • Právo na opravu, tedy aby CODE Rebels s.r.o. bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, případně aby doplnila neúplné osobní údaje, budou-li pro to splněny podmínky dle čl. 16 GDPR.
  • Právo, aby společnost CODE Rebels s.r.o. omezila zpracování osobních údajů, budou-li pro to splněny podmínky dle čl. 18 GDPR.
  • Právo na níže uvedeném emailu souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat v tom rozsahu, ve kterém bylo zpracování na souhlasu založeno (pořízení používaní fotografie a uchování osobních údajů pro účely další spolupráce), a právo na následné vymazání těchto údajů.
  • Právo na sdělení informací o příjemcích Vašich osobních údajích dle čl. 19 GDPR.
  • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás dotýká, nebude-li toto takovéto zpracování povoleno právem EU či ČR.
  • Právo podat na náš postup stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.


Svá práva mohu písemně uplatnit na adrese Správce, a to i prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu michaela@coderebels.cz.